AVG

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Hulp en Steun streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.


Categorieën persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hulp en Steun is het noodzakelijk dat u gegevens aan ons verstrekt. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Naam adres woonplaats gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Premie;
 • Aanvullende premie;
 • Leeftijd;
 • Betalingsgegevens;
 • Het aanmaken van uw ledenkaart en u in te schrijven / uit te schrijven;
 • Het uitvoeren van de gesloten overeenkomst;
 • Het verwerken van financiële transacties en registratie van premies;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
  • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij onze dienstverlening aan u kunnen verlenen.
  • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van onze dienst. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
  • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
  • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij niet langer onze diensten aan u verlenen. De wet vereist een bewaartermijn van 7 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Hulp en Steun, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze leden over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Door het verstrekken van deze gegevens gaat u nadrukkelijk akkoord met het vastleggen en verwerken van deze gegevens door Hulp en Steun.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Zoals in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), opgenomen, zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Digitale opslag

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om onze dienstverlening aan u te kunnen verlenen. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door de overeenkomst voor de dienstverlening met ons aan te gaan.


Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan onze dienstverlening niet garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)